Договір вкладу зі щомісячними виплатами

ДОГОВІР ВКЛАДУ НА 365 ДНІВ ЗІ ЩОМІСЯЧНИМИ ВИПЛАТАМИ

ДОГОВІР ВКЛАДУ № ____________


м. ___________________ « ___ » __________________ 20 __ р.

Я,_________________________________________________________________________________,

ПАСПОРТ: СЕРІЯ ___, НОМЕР ___________, (далі – «Вкладник»), діючий на основі власного волевиявлення з однієї сторони, та товариство з обмеженою відповідальністю «ХЕАГЛОБЕ» в особі генерального директора Уваровіта Тимура Володимировича (далі – «Одержувач вкладу»), що діє на підставі Статуту з іншої сторони, склали цей договір вкладу (далі – «Договір») про наступне:

1. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

1.1. «Вкладник» – сторона, що надає вклад «Одержувачу вкладу» для досягнення цілей (результату інвестиційної діяльності) передбачених, стартапами, проектами та бізнес-планами ТОВ «ХЕАГЛОБЕ».

1.2. «Одержувач вкладу» – сторона, яка отримує «Вклад» для досягнення цілей (результату інвестиційної діяльності), передбачених стартапами, проектами та бізнес-планами ТОВ «ХЕАГЛОБЕ».

1.3. «Вклад» – власні кошти, що вкладаються «Вкладником» з метою отримання прибутку.

1.4. «Інвестиційна діяльність» – діяльність з отриманим «Вкладом».

1.5. «Результат інвестиційної діяльності» – кінцевий результат, дохід і прибуток.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Згідно із даним Договором Вкладник передає у власність Одержувачу вкладу грошові кошти у розмірі, встановленому Договором, а Одержувач вкладу зобов’язується повернути їх Вкладнику, а також сплатити проценти у розмірі та порядку, встановленому цим Договором.

3. СУМА ВКЛАДУ ТА ПРОЦЕНТИ

3.1. Сума Вкладу за цим Договором складає

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ грн.

3.2. За даним Договором Одержувач вкладу зобов’язаний сплатити проценти у розмірі 33,3% від суми Вкладу. День фактичного повернення Вкладу визначається згідно з п.5 даного Договору.

3.3. Проценти нараховуються за методом «факт/факт», тобто за фактичний час існування боргу за даним Договором й виходячи з фактичної кількості календарних днів у році.

3.4. Проценти нараховуються у день зарахування суми Вкладу на рахунок Одержувача вкладу.

3.5. Виплата процентів здійснюється кожні 30 днів після надання Вкладником Вкладу.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ВКЛАДУ

4.1. Вкладник надає суму Вкладу у безготівковому порядку шляхом зарахування коштів на банківський рахунок компанії «ХЕАГЛОБЕ» у АТ Комерційний банк «ПриватБанк».

5. СТРОК ПОВЕРНЕННЯ СУМИ ВКЛАДУ

5.1. Строк повернення Вкладу складає 365 календарних днів з моменту зарахування суми Вкладу на банківський рахунок Отримувача вкладу.

6. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ СУМИ ВКЛАДУ

6.1. Одержувач вкладу зобов’язаний повернути суму Вкладу в останній день строку, встановленого у п. 5.1. даного Договору.

6.2. Сума Вкладу підлягає поверненню шляхом її зарахування кожні 30 днів у розмірі 1/12 частини суми вкладу і 1/12 суми нарахованих процентів на картковий банківський рахунок Вкладника банку

___________________________________________________________________________________

Картковий рахунок __________________________________________________________________ на ім’я ____________________________________________________________________________.

6.3. Днем повернення Вкладу вважається день перерахування Одержувачем вкладу усієї суми Вкладу і процентів на картковий рахунок Вкладника.

6.4. Сума Вкладу може бути повернена достроково Одержувачем вкладу у порядку, визначеному у п. 6.2. й 6.3. Договору.

6.5. Вкладник не має права вимагати дострокового повернення Вкладу і виплати процентів.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОТРИМУВАЧА ВКЛАДУ

7.1. При простроченні повернення Вкладу, з вини Одержувача вкладу, Одержувач вкладу, крім сплати процентів, встановлених у п. 3.2 Договору, додатково сплачує проценти у розмірі 0,5% річних від простроченої суми до моменту повернення Вкладу. При цьому Одержувач вкладу зобов’язаний повернути суму Вкладу, збільшену з урахуванням індексу інфляції за весь строк прострочення.

7.2. При порушенні встановлених п. 3.5 строків перерахування процентів, з вини Одержувача вкладу, Одержувач вкладу сплачує штраф у розмірі 5% від суми невчасно сплачених процентів.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

8.1. Даний Договір вступає в силу з моменту зарахування коштів Вкладника на банківський рахунок Одержувача вкладу й діє до повного виконання Одержувачем вкладу свого зобов’язання за Договором.

8.2. Строк повернення Вкладу, встановлений п. 5.1, може бути продовжений за згодою сторін, яка оформляється додатковою угодою до Договору.

8.3. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням Договору й не регулюються ним, регламентуються нормами діючого законодавства України.

8.4. Даний договір складений у трьох примірниках, по одному для кожної із сторін й третій для міжнародного бюро захисту інвестицій Sister&Brother System. Три примірника мають ододнаковуододнаковунаковуододнаковуододнаковунаковунаковунакову юридичну силу.

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ОДЕРЖУВАЧ ВКЛАДУ:

ТОВ «ХЕАГЛОБЕ»

м. Київ, Сержа Лифаря, 17а

+38044 4659636

41774789

Рахунок UA453052990000026009046802170

АТ КБ "ПриватБанк"

Генеральний директор ТОВ «ХЕАГЛОБЕ»

_________________ / Т. В. Уваровіт

ВКЛАДНИК:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Місце реєстрації____________________

__________________________________

Паспорт___________________________

__________________________________

__________________________________

Ідентифікаційний номер

__________________________________

_________________ / _______________