Договір

ДОГОВІР ВКЛАДУ НА 30 ДНІВ (АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ)

ДОГОВІР ВКЛАДУ № ____________


м. ___________________ « ___ » __________________ 20 __ р.

Я,_________________________________________________________________________________,

ПАСПОРТ: СЕРІЯ ___, НОМЕР ___________, (далі – «Вкладник»), діючий на основі власного волевиявлення з однієї сторони, та товариство з обмеженою відповідальністю «ХЕАГЛОБЕ» в особі генерального директора Уваровіта Тимура Володимировича (далі – «Одержувач вкладу»), що діє на підставі Статуту з іншої сторони, склали цей договір вкладу (далі – «Договір») про наступне:

1. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

1.1. «Вкладник» – сторона, що надає вклад «Одержувачу вкладу» для досягнення цілей (результату інвестиційної діяльності) передбачених, стартапами, проектами та бізнес-планами ТОВ «ХЕАГЛОБЕ».

1.2. «Одержувач вкладу» – сторона, яка отримує «Вклад» для досягнення цілей (результату інвестиційної діяльності), передбачених стартапами, проектами та бізнес-планами ТОВ «ХЕАГЛОБЕ».

1.3. «Вклад» – власні кошти, що вкладаються «Вкладником» з метою отримання прибутку.

1.4. «Інвестиційна діяльність» – діяльність з отриманим «Вкладом».

1.5. «Результат інвестиційної діяльності» – кінцевий результат, дохід і прибуток.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Згідно із даним Договором Вкладник передає у власність Одержувачу вкладу грошові кошти у розмірі, встановленому Договором, а Одержувач вкладу зобов’язується повернути їх Вкладнику, а також сплатити проценти у розмірі та порядку, встановленому цим Договором.

3. СУМА ВКЛАДУ ТА ПРОЦЕНТИ

3.1. Сума Вкладу за цим Договором складає

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ грн.

3.2. За даним Договором Одержувач вкладу зобов’язаний сплатити проценти у розмірі 33,3% від суми Вкладу. День фактичного повернення Вкладу визначається згідно з п.5 даного Договору.

3.3. Проценти нараховуються за методом «факт/факт», тобто за фактичний час існування боргу за даним Договором й виходячи з фактичної кількості календарних днів у місяці.

3.4. Проценти нараховуються у день фактичного повернення Вкладу.

3.5. Виплата процентів здійснюється через 30 днів після надання Вкладником Вкладу.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ВКЛАДУ

4.1. Вкладник надає суму Вкладу у безготівковому порядку шляхом зарахування коштів на банківський рахунок компанії «ХЕАГЛОБЕ» у АТ Комерційний банк «ПриватБанк».

5. СТРОК ПОВЕРНЕННЯ СУМИ ВКЛАДУ

5.1. Строк повернення Вкладу складає 30 календарних днів з моменту зарахування суми Вкладу на банківський рахунок Отримувача вкладу.

6. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ СУМИ ВКЛАДУ

6.1. Одержувач вкладу зобов’язаний повернути суму Вкладу в останній день строку, встановленого у п. 5.1. даного Договору.

6.2. Сума Вкладу підлягає поверненню шляхом її зарахування на картковий банківський рахунок Вкладника банку

___________________________________________________________________________________

Картковий рахунок __________________________________________________________________ на ім’я ____________________________________________________________________________.

6.3. Днем повернення Вкладу вважається день перерахування Одержувачем вкладу суми Вкладу на картковий рахунок Вкладника.

6.4. Сума Вкладу може бути повернена достроково Одержувачем вкладу у порядку, визначеному у п. 6.2. й 6.3. Договору.

6.5. Вкладник не має права вимагати дострокового повернення Вкладу і виплати процентів.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОТРИМУВАЧА ВКЛАДУ

7.1. При простроченні повернення Вкладу, з вини Одержувача вкладу, Одержувач вкладу, крім сплати процентів, встановлених у п. 3.2 Договору, додатково сплачує проценти у розмірі 0,5% річних від простроченої суми до моменту повернення Вкладу. При цьому Одержувач вкладу зобов’язаний повернути суму Вкладу, збільшену з урахуванням індексу інфляції за весь строк прострочення.

7.2. При порушенні встановлених п. 3.5 строків перерахування процентів, з вини Одержувача вкладу, Одержувач вкладу сплачує штраф у розмірі 5% від суми невчасно сплачених процентів.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

8.1. Даний Договір вступає в силу з моменту зарахування коштів Вкладника на банківський рахунок Одержувача вкладу й діє до повного виконання Одержувачем вкладу свого зобов’язання за Договором.

8.2. Строк повернення Вкладу, встановлений п. 5.1, може бути продовжений за згодою сторін, яка оформляється додатковою угодою до Договору.

8.3. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням Договору й не регулюються ним, регламентуються нормами діючого законодавства України.

8.4. Даний договір складений у трьох примірниках, по одному для кожної із сторін й третій для міжнародного бюро захисту інвестицій Sister&Brother System. Три примірника мають однакову юридичну силу.

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ОДЕРЖУВАЧ ВКЛАДУ:

ТОВ «ХЕАГЛОБЕ»

м. Київ, Сержа Лифаря, 17а

+38044 4659636

ЄДРПОУ 41774789

UA45305299000002600904680217

АТ КБ "ПриватБанк"

Генеральний директор ТОВ «ХЕАГЛОБЕ»

_________________ / Т. В. Уваровіт

ВКЛАДНИК:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Місце реєстрації____________________

__________________________________

Паспорт___________________________

__________________________________

__________________________________

Ідентифікаційний номер

__________________________________

_________________ / _______________