ДОГОВІР довгострокової інвестиції на 365 днівДОГОВІР ІНВЕСТИЦІЇ № ____________

м. ___________________                                                            « ___ » __________________ 20 __ р.

Я,_________________________________________________________________________________,
ПАСПОРТ: СЕРІЯ ___, НОМЕР ___________, (далі – «Інвестор»), діючий на основі власного волевиявлення з однієї сторони, та товариство з обмеженою відповідальністю «ХЕАГЛОБЕ» в особі генерального директора Уваровіта Тимура Володимировича (далі – «Одержувач інвестиції»), що діє на підставі Статуту з іншої сторони, склали цей договір інвестиції (далі – «Договір») про наступне:
1.    ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
1.1. «Інвестор» – сторона, що надає інвестиції «Одержувачу інвестицій» для досягнення цілей (результату інвестиційної діяльності) передбачених, стартапами,  проектами та бізнес-планами ТОВ «ХЕАГЛОБЕ».
1.2. «Одержувач інвестиції» – сторона, яка отримує «Інвестиції» для досягнення цілей (результату інвестиційної діяльності), передбачених стартапами, проектами та бізнес-планами ТОВ «ХЕАГЛОБЕ».
1.3. «Інвестиція» – власні кошти, що вкладаються «Інвестором» з метою отримання прибутку. Відповідно до «Договору» «Інвестиція» є коштами нецільового інвестування.
1.4. «Інвестиційна діяльність» – діяльність з отриманою «Інвестицією».
1.5. «Результат інвестиційної діяльності» – кінцевий результат, дохід і прибуток.
2.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1.             Згідно із даним Договором Інвестор передає у власність Одержувачу інвестиції грошові кошти у розмірі, встановленому Договором, а Одержувач інвестиції зобов’язується повернути їх Інвестору, а також сплатити проценти у розмірі та порядку, встановленому цим Договором.
3.      СУМА ІНВЕСТИЦІЇ ТА ПРОЦЕНТИ
3.1.             Сума інвестиції за цим Договором складає
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ грн.
3.2.             За даним Договором Одержувач інвестиції зобов’язаний сплатити проценти у розмірі 50% від суми Інвестиції. День фактичного повернення Інвестиції визначається згідно з п.5 даного Договору.
3.3.            Проценти нараховуються за методом «факт/факт», тобто за фактичний час існування боргу за даним Договором й виходячи з фактичної кількості календарних днів у місяці.
3.4.            Проценти нараховуються у день фактичного повернення Інвестиції.
3.5.            Виплата процентів здійснюється через 365 днів після надання Інвестором Інвестиції.
4.      ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЇ
4.1.            Інвестор надає суму Інвестиції у безготівковому порядку шляхом банківського переводу на банківський рахунок компанії «ХЕАГЛОБЕ» у АТ Комерційний банк «ПриватБанк».
5.      СТРОК ПОВЕРНЕННЯ СУМИ ІНВЕСТИЦІЇ
5.1.             Строк повернення Інвестиції складає 365 календарних днів з моменту зарахування суми Інвестиції на банківський рахунок Отримувача інвестиції.
6.      ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ СУМИ ІНВЕСТИЦІЇ
6.1.             Одержувач інвестиції зобов’язаний повернути суму Інвестиції в останній день строку, встановленого у п. 5.1. даного Договору.
6.2.            Сума Інвестиції підлягає поверненню шляхом її зарахування на картковий банківський рахунок Інвестора банку
___________________________________________________________________________________
Картковий рахунок __________________________________________________________________ на ім’я _____________________________________________________________________¬¬_______.
6.3.            Днем повернення Інвестиції вважається день перерахування Одержувачем інвестиції суми Інвестиції на картковий рахунок Інвестора.
6.4.            Сума Інвестиції може бути повернена достроково Одержувачем інвестиції у порядку, визначеному у п. 6.2. й 6.3. Договору.
6.5.        Інвестор не має права вимагати дострокового повернення Інвестиції і виплати процентів.
7.      ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОТРИМУВАЧА ІНВЕСТИЦІЇ
7.1.             При простроченні повернення Інвестиції, з вини Одержувача інвестиції, Одержувач інвестиції крім сплати процентів, встановлених у п. 3.2  Договору, додатково сплачує проценти у розмірі 0,5% річних від простроченої суми до моменту повернення Інвестиції. При цьому Одержувач інвестиції зобов’язаний повернути суму Інвестиції, збільшену з урахуванням індексу інфляції за весь строк прострочення.
7.2.            При порушенні встановлених п. 3.5 строків перерахування процентів, з вини Одержувача інвестиції, Одержувач інвестиції сплачує штраф у розмірі 5% від суми невчасно сплачених процентів.
8.      СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
8.1.             Даний Договір вступає в силу з моменту зарахування коштів Інвестора на банківський рахунок Одержувача інвестиції й діє до повного виконання Одержувачем інвестиції свого зобов’язання за Договором.
8.2.            Строк повернення Інвестиції, встановлений п. 5.1, може бути продовжений за згодою сторін, яка оформляється додатковою угодою до Договору.
8.3.            Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням Договору й не регулюються ним, регламентуються нормами діючого законодавства України.
8.4.            Даний договір складений у трьох примірниках, по одному для кожної із сторін й третій для міжнародного бюро захисту інвестицій Sister&Brother System. Три примірника мають однакову юридичну силу.
9.      РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ОДЕРЖУВАЧ ІНВЕСТИЦІЇ:   
ТОВ «ХЕАГЛОБЕ»
м. Київ, Сержа Лифаря, 17а, 02222
+380974079636

+380991996838

+380935907727
ЄДРПОУ 41774789
МФО 380269
Рахунок    2600 2056 2263 23
АТ КБ "ПриватБанк"
Генеральний директор ТОВ «ХЕАГЛОБЕ»

_________________ /  Т. В. Уваровіт   ІНВЕСТОР:

__________________________________
__________________________________
__________________________________
Місце реєстрації____________________
__________________________________
Паспорт___________________________
__________________________________
__________________________________
Ідентифікаційний номер
__________________________________
_________________ / _______________