ДОГОВІР довгострокової інвестиції на 365 днів


ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОГОВІР № ____________

 

м. Київ                                                                                  « ___ » __________________  20 __ р.

 

Я,_______________________________________________________________________________,

ПАСПОРТ: СЕРІЯ ___, НОМЕР ___________, (далі – «Інвестор» ), діючий на основі власного волевиявлення з однієї сторони,

та товариство з обмеженою відповідальністю «ХЕАГЛОБЕ» в особі генерального директора Уваровіта Тимура Володимировича (далі – Одержувач інвестицій), що діє на підставі Статуту з іншої сторони, склали цей інвестиційний договір (далі – Договір) про наступне:

1.         ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

1.1. «Інвестор» – сторона, що надає інвестиції «Одержувачу інвестиції» для досягнення цілей (результату інвестиційної діяльності) передбачених, стартапами,  проектами та бізнес-планами ТОВ «ХЕАГЛОБЕ».

1.2. «Одержувач інвестиції» – сторона, яка отримує «Інвестиції» для досягнення цілей (результату інвестиційної діяльності), передбачених стартапами, проектами та бізнес-планами «ТОВ «ХЕАГЛОБЕ».

1.3. «Інвестиція» – власні кошти, що вкладаються «Інвестором» з метою отримання прибутку. Відповідно до «Договору» «Інвестиція» є коштами нецільового інвестування.

1.4. «Інвестиційна діяльність» – діяльність з отриманими «Інвестиціями».

1.5. «Результат інвестиційної діяльності» – кінцевий результат, дохід і прибуток.

 

2.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

2.1.             Згідно із даним Договором Інвестор передає у власність Одержувачу інвестиції грошові кошти у розмірі, встановленому Договором, а Одержувач інвестиції зобов’язується повернути їх Інвестору, а також сплатити проценти у розмірі та порядку, встановленому цим Договором.

 

 

3.      СУМА ІНВЕСТИЦІЙ ТА ПРОЦЕНТИ

 

3.1.             Сума Інвестиції за Договором складає ________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ грн.

3.2.             За даним Договором Одержувач інвестиції зобов’язаний сплатити проценти у розмірі 33,3% річних від суми Інвестиції. День фактичного повернення Інвестиції визначається згідно з п.5 Договору.

3.3.            Проценти нараховуються за методом «факт/факт», тобто за фактичний час існування боргу за даним Договором й виходячи з фактичної кількості днів у році.

3.4.            Проценти нараховуються в день  фактичного повернення Інвестиції.

3.5.            Виплата  процентів здійснюється через 365 днів після надання Інвестором Інвестиції.

 

4.      ПОРЯДОК НАДАННя інвестиції 

4.1.            Інвестор надає суму Інвестиції у готівковому або безготівковому порядку шляхом банківського зарахування на банківський рахунок компанії «ХЕАГЛОБЕ» у ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк».

 

5.      СТРОК ПОВЕРНЕННЯ СУМИ інвестиції

 

5.1.             Строк повернення Інвестиції складає 365 днів з моменту надання суми Інвестиції.

 

6.      ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ СУМИ інвестиції

 

6.1.             Одержувач інвестиції зобов’язаний повернути суму Інвестиції в останній день строку, встановленого у п. 5.1. даного Договору.

6.2.            Сума Інвестиції підлягає поверненню шляхом її зарахування на картковий банківський рахунок Інвестора банку ___________________________________________________________________________________

Картковий рахунок___________________________________________________________________ на ім’я _____________________________________________________________________________.

6.3.            Днем повернення Інвестиції  вважається день перерахування Одержувачем інвестиції суми Інвестиції на картковий рахунок Інвестора.

6.4.            Сума Інвестиції може бути повернена достроково Одержувачем інвестиції у порядку, визначеному у п. 6.2. й 6.3. Договору у випадку, коли очікуваний прибуток отримано достроково.

6.5.        Інвестор не має права вимагати дострокового повернення Інвестиції

 

 

7.      ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОТРИМУВАЧА інвестиції

 

7.1.             При простроченні повернення Інвестиції Одержувач інвестиції крім сплати процентів, встановлених у п. 3.2  Договору, додатково сплачує проценти у розмірі 0,5% річних від простроченої суми до моменту повернення Інвестиції. При цьому Одержувач інвестиції зобов’язаний повернути суму Інвестиції, збільшену з урахуванням індексу інфляції за весь строк прострочення.

7.2.            При порушенні встановлених п. 3.5 строків перерахування процентів Одержувач інвестиції сплачує штраф у розмірі 5% від суми невчасно сплачених процентів.

 

 

8.      СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

 

8.1.             Даний Договір вступає в силу з моменту надання Інвестором суми Інвестиції Одержувачу інвестиції й діє до повного виконання Одержувачем інвестиції свого зобов’язання за Договором.

8.2.            Строк повернення Інвестиції, встановлений п. 5.1, може бути продовжений за згодою сторін, яка оформляється додатковою угодою до Договору.

8.3.            Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням Договору й не регулюються ним, регламентуються нормами діючого законодавства України.

8.4.            Даний договір складений у трьох примірниках, по одному для кожної із сторін й третій для міжнародного бюро захисту інвестицій Sister&Brother System. Три примірника мають однакову юридичну силу.

 

9.      РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

ОДЕРЖУВАЧ ІНВЕСТИЦІЇ:

ІНВЕСТОР:

ТОВ «ХЕАГЛОБЕ»

м. Київ, Сабурова, 17а

+38067 460 86 84

ЄДРПОУ 41774789

МФО 380269

Рахунок         2600 2056 2263 23

ПАТ КБ "ПриватБанк" 

Генеральний директор ТОВ «ХЕАГЛОБЕ»

 

_________________ /  Т. В.  Уваровіт

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Місце реєстрації____________________

__________________________________

Паспорт___________________________

__________________________________

__________________________________

Ідентифікаційний номер

__________________________________

__________________/ _______________

 

Телефонуйте вже зараз!
0800307880